Leveringsvoorwaarden AXA Home en Bike Security

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrieken van  Hang- en Sluitwerk (VHS)

en Algemene Leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG)


Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te

's-Gravenhage op 22 maart 2001 onder nr. 38/2001.


Artikel I  Algemeen

Wanneer deze Algemene Leveringsvoorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen tot en overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen door de opdrachtnemer zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover de opdrachtnemer met wijziging(en) en/of aanvulling(en) niet schriftelijk heeft ingestemd. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.


Artikel II  Aanbieding

1.  Elke van de opdrachtnemer uitgegane aanbieding is vrijblijvend.

2.  In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, normalisatiebladen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn niet bindend, behalve voor zover deze door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk zijn opgegeven.


Artikel III  Overeenkomst

Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.


Artikel IV  Prijs

1.  De in de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen luiden exclusief BTW en zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte van de aanbieding, respectievelijk orderbevestiging geldende kostprijzen.

2.  Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer der kostprijsfactoren een verhoging ondergaan - ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden - is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.  

3.  Prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek in Nederland, met dien verstande dat de opdrachtnemer voor bestellingen van minder dan 500 Euro netto (exclusief omzetbelasting) en eventueel afzonderlijk in rekening te brengen verpakking, een opslag van minimaal 10 Euro  voor behandelingskosten in rekening zal brengen, terwijl de vrachtkosten afzonderlijk zullen worden

doorberekend.

4.  Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventueel afzonderlijk in rekening te brengen kosten voor verpakking en administratie. Uitsluitend indien dat is overeengekomen, wordt afzonderlijk berekende verpakking teruggenomen onder creditering van de opdrachtgever voor het daarvoor in rekening gebrachte bedrag, mits deze verpakking franco en in goede staat binnen 30 dagen na factuurdatum door de opdrachtnemer wordt terugontvangen. Andere verpakking wordt nimmer teruggenomen.


Artikel V  Levering

1.  Levering geschiedt af-fabriek volgens Incoterms geldend op de datum van aanbieding.  

2.  Partijen kunnen overeenkomen opdrachten in gedeelten te leveren. Alsdan behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor deze deelleveringen te

factureren. Tevens behoudt opdrachtnemer zich het recht voor 5% meer of minder dan de opdracht inhoudt te leveren en te factureren.

3.  In geval van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever daaraan enig recht op schadevergoeding kan ontlenen.

4.  Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is, of de opdrachtgever in staat is om aan zijn contractuele verplichtingen jegens de opdrachtnemer te voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten, hetzij deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

5.  Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of van diens leveranciers.


Artikel VI  Levertijd

1.  De levertijd gaat in op de datum van schriftelijke aanvaarding van de opdracht; indien alsdan niet alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens door de opdrachtgever zijn verstrekt, zal de levertijd eerst ingaan, zodra zulks het geval zal zijn.

2.  Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, noch op enige schadevergoeding of niet-nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit enige met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

3.  Zaken gelden ten aanzien van de levertijd als geleverd wanneer zij voor verzending gereed staan, één en ander nadat de opdrachtgever daarvan

schriftelijk in kennis is gesteld.


Artikel VII  Betaling

1.  Betaling dient te geschieden binnen 1 maand na factuurdatum zonder enige aftrek of verrekening.

2.  Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen tijd betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, en heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te

brengen naar een percentage van 4 punten boven de in Nederland geldende wettelijke rente en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 3.  Onverminderd het in art. V, 1e lid en art. VI, 3e lid gestelde, gaat de eigendom van de door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde zaken eerst op de opdrachtgever over wanneer al hetgeen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met

inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan. De opdrachtgever is niettemin gerechtigd de zaken in het kader van een normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren. Bij veronachtzaming hiervan wordt, welke de betalingscondities ook zullen zijn, de koopprijs met inbegrip van rente en kosten terstond en ten volle opeisbaar.

4.  De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaak/zaken. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 3 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de zaak/zaken.


Artikel VIII  Reclamering

Reclamering ter zake van manco's, abusievelijke leveringen en uitwendig waar-

neembare gebreken dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van de

zaken door de opdrachtgever, bij overschrijding van welke termijn elke eventuele

aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake vervalt.


Artikel IX  Garantie

1.  De opdrachtnemer zal zaken met niet uitwendig waarneembare gebreken, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij het directe gevolg zijn van gebruik van ondeugdelijk materiaal of van gebrekkige afwerking, naar eigen keuze kosteloos vervangen dan wel herstellen, met inachtneming van de in de volgende leden gestelde beperkingen.

2.  De in lid 1 van dit artikel omschreven garantie beperkt zich tot de daar genoemde gebreken, die zijn ontstaan binnen een jaar na levering in de zin van art. VI, 3e lid.

3.  Reclame op grond van garantie dient onverwijld, doch in ieder geval binnen 14 dagen, nadat een gebrek, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is ontstaan, schriftelijk bij de opdrachtnemer te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke garantieverplichting van de opdrachtnemer vervalt.

4.  Zaken ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan, dienen na overleg met de opdrachtnemer franco aan hem te worden verzonden. Indien de opdrachtnemer ter voldoening aan zijn garantieplicht nieuwe zaken levert, blijft resp. wordt het oorspronkelijk geleverde zijn eigendom.

5.  Gebreken, die het gevolg zijn van onjuist(e) vervoer, opslag, aanbrenging, gebruik, gebrekkig onderhoud of van veranderingen die zonder schriftelijke instemming van de opdrachtnemer worden aangebracht - een en ander vanwege de opdrachtgever of derden - vallen buiten de garantie.

6.  Bij gebruik van andere dan door de opdrachtnemer geleverde onderdelen vervalt elke aanspraak op garantie.


Artikel X  Aansprakelijkheid

1.  De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van de overeenkomst is beperkt tot nakoming van de in artikel IX van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

2.  Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in lid 1 is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade zoals montagekosten, schade aan personen of zaken, verlies van gelden of andere roerende zaken daaronder begrepen, en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

3. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor: schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van

gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.

4.  De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.


Artikel XI  Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen

Modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen, welke speciaal voor een opdracht worden vervaardigd, blijven het eigendom van de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.  Wanneer gedurende twee jaren op een bepaald artikel door de opdrachtnemer geen opdrachten zijn ontvangen en aanvaard, dan heeft hij het recht de betrokken modellen, gereedschappen, stempels en matrijzen te vernietigen, zonder de betrokken opdrachtgever hiervan bericht te zenden.


Artikel XII  Toepasselijk recht en geschillen

1.  Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of ten dele vantoepassing zijn, is steeds Nederlands recht van toepassing.

2.  Voor zover geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, in verband met hun aard dan wel op grond van het gevorderde bedrag door de arrondissementsrechtbank beslecht dient te worden, is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de opdrachtnemer gevestigd is, bevoegd ter zake enige uitspraak te doen.