Gwarancja na okucia drzwiowe dla przedsiębiorców

Firma Axa Stenman Poland sp. z o.o.jako producent, gwarantuje na warunkach przedstawionych poniżej, trwałość prawidłowo użytkowanych okuć wraz z odpowiedzialnością prawna producenta za wady materiałowe.

Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dotyczy funkcjonowania okuć drzwiowych i obejmuje wszelkie usterki spowodowane ich wadliwą konstrukcją lub wadami materiałowymi i dotyczy:

• funkcjonowania okuć

• trwałości anodowanej powierzchni

Wyłączenia z gwarancji:

Wszystkie części wymienne, takie jak wkręty, łączniki, łożyska itp. nie są objęte gwarancją.

Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

• nieprawidłowego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania lub niedbałości użytkownika,

• naturalne zużycie eksploatacyjne wyrobu (m.in. łożyska),

• nieprawidłowego lub niedbałego obchodzenia sie z produktem, wady powstałe w konsekwencji

złego zabezpieczenia wyrobu na czas robót budowlanych,

• nieprzestrzegania instrukcji montażu lub braku należytej staranności w jego wykonaniu,

dokonywania przeróbek i naprawa przez użytkownika lub osoby trzecie,

• używania nieodpowiednich środków chemicznych (czyszczących) lub fizycznych

(np. zabrudzenia zaprawą, tynkiem lub pianką; czyszczenia gruboziarnistymi środkami czyszczącymi

lub agresywnymi środkami chemicznymi),

• zerwania naklejki informacyjnej od strony wewnętrznej klamki,

• pracy wadliwych lub niewłaściwie zamontowanych elementów drzwi, i/lub cześci okuć

(np. zamków, zawiasów, samozamykaczy drzwiowych).

Warunki gwarancji:

W ramach niniejszej gwarancji, AXA Stenman Poland zobowiązuje się dokonać na rzecz beneficjenta wyłącznie bezpłatnej wymiany lub naprawy wadliwej klamki, w ramach okresu gwarancyjnego. Decyzja, co do sposobu załatwienia reklamacji, pozostaje w gestii AXA Stenman Poland. Wymiana lub naprawa towaru nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia rzeczy do AXA Stenman Poland.

Koszty dostarczenia wymienionego lub naprawionego towaru do beneficjenta niniejszej gwarancji ponosi AXA Stenman Poland. Roszczenia z niniejszej gwarancji będą rozpatrywane jedynie po okazaniu produktu.

W przypadku wymiany wadliwego towaru na nowy, beneficjent niniejszej gwarancji zobowiązany jest do zwrotu wadliwego produktu z chwilą otrzymania towaru wolnego od wad.

W przypadku reklamacji, beneficjent niniejszej gwarancji przedstawia szczegółowy opis awarii lub uszkodzenia oraz uprawnienia gwarancyjne. AXA Stenman Poland może poprosić beneficjenta niniejszej gwarancji o więcej informacji na temat produktu, przed podjęciem decyzji o zasadności reklamacji.

Okres gwarancji:

Okres gwarancji obejmującej funkcjonowania okuć wynosi:

- 10 lat na klamki oraz rozety w 3 klasie bezpieczeństwa PREMIUM oraz FLEX,

- 5 lat na klamki i rozety w 3 klasie bezpieczeństwa STANDARD i FIX

- 2 lata na pozostałe okucia aluminiowe

i rozpoczyna się od daty zakupu.

Okres gwarancji obejmującej trwałość anodowanej powierzchni wynosi 5 lat.

Ewentualne reklamacje należy kierować do sprzedawcy, dostarczając wadliwy produkt. Na beneficjencie niniejszej gwarancji spoczywa obowiązek wykazania posiadania uprawnień gwarancyjnych oraz że gwarancja jeszcze nie upłynęła (np. przez przedłożenie dokumentu zakupu). Reklamowaną rzecz, należy dostarczyć do siedziby sprzedawcy.

Właściwe prawo:

W zakresie niniejszej gwarancji stosuje się prawo polskie, a ewentualne spory z niej wynikające podlegają jurysdykcji sadów polskich.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.