Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych z przedsiębiorcami

Artykuł I Informacje ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży znajdują zastosowanie do umów kupna-sprzedaży wyrobów i towarów (dalej Towarów) zawieranych z przedsiębiorcami przez Axa Stenman Poland sp. z o.o., z siedzibą w Siewierzu przy ulicy Warszawskiej 89, posiadającą NIP 649-11-10-585 oraz REGON 272951960, wpisaną do KRS pod numerem 0000160145, dokumentacja spółka przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS, posiadającą kapitał zakładowy 1.372.800,00 zł (zwanej dalej Sprzedającym), jako Sprzedawcy.

Wprowadzenie zmian lub uzupełnień do niniejszego brzmienia OWS wymaga pisemnej zgody Kupującego i Sprzedającego. W razie posiadania przez Kupującego własnego wzorca umownego, Sprzedający oświadcza, iż nie wyraża zgody na jego stosowanie, a do zawarcia umowy kupna-sprzedaży dochodzi wyłącznie na zasadach zawartych w niniejszych OWS.

Artykuł II Oferta

1. Złożona przez Sprzedającego Kupującemu oferta nie jest wiążąca do czasu ustalenia przez strony wszystkich istotnych elementów zamówienia tj. Towaru, jego ilości, ceny oraz warunków dostawy oraz do czasu podpisania przez Kupującego i Sprzedającego umowy.

2. Dane zawarte w katalogach, na ilustracjach, rysunkach, kartach normalizacyjnych, zestawieniach rozmiarów i wag, ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób itd., poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

Artykuł III Umowa

1. Umowa zawierana w formie pisemnej obowiązuje w chwili otrzymania przez Kupującego (po uprzednim złożeniu przez Kupującego zamówienia) pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia - precyzującego cenę, ilość Towaru, termin realizacji zamówienia, terminy płatności oraz inne postanowienia mające znaczenia dla realizacji umowy chyba, że strony postanowią inaczej. Za pisemne potwierdzenie przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia uznaje się również wystawioną przez Sprzedającego fakturę o ile wcześniej Sprzedający pisemnie nie potwierdził przyjęcia zamówienia.

2. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży udostępniane są na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem: www.axa-stenman.pl, o czym Sprzedający informuje Kupującego na pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

Artykuł IV Cena

1. Ceny zawarte w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia są cenami netto (bez VAT) i bazują na cenach obowiązujących w momencie składania oferty, odpowiednio potwierdzenia zamówienia.

2. Jeśli po podpisaniu umowy nastąpi podwyżka co najmniej jednego czynnika wpływającego na cenę – nawet jeśli ma to miejsce wskutek możliwych do przewidzenia okoliczności – Sprzedający ma prawo adekwatnie podwyższyć ustaloną cenę.

3. Podane przez Sprzedającego ceny bazują na cenach towarów i dostaw ustalanych bezpośrednio od producenta w Polsce. Sprzedający może naliczyć:

(a) dodatkową opłatę w wysokości co najmniej 50 zł tytułem kosztów administracyjnych w przypadku zamówień nieprzekraczających kwoty 2000 zł netto (bez podatku VAT);

(b) opłatę za opakowania;

(c) koszty przewozu, na które składają się w szczególności koszty zmierzenia lub zważenia, opakowania, ubezpieczenia za czas przewozu i koszty przesłania rzeczy zostaną naliczone osobno.

4. Podawane ceny nie zawierają podatku VAT oraz innych kosztów naliczanych osobno tytułem opakowania, przewozu i administracji.

5. Tylko i wyłącznie jeżeli tak ustaliły Strony, Sprzedający zobowiązuje się zabrać opakowanie uprzednio opłacone przez Kupującego i ujęte na odrębnej fakturze wystawionej przez Sprzedającego, a także zwrócić poniesiony przez Kupującego koszt opakowania w kwocie naliczonej na fakturze wystawionej przez Sprzedającego, pod warunkiem, że Sprzedający otrzyma przedmiotowe opakowanie z powrotem jako przesyłką przedpłaconą i w dobrym stanie w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Nie podlegają zwrotowi pozostałe opakowania- tj. te, co do których Strony w umowie jednoznacznie nie ustaliły, że podlegają zwrotowi.

Artykuł V Dostawa

1. Dostawa Towaru odbywa się na następujących zasadach:

a) dostawa zamówionego Towaru odbywa się bezpośrednio od producenta zgodnie z warunkami Incoterms potwierdzonymi przez Sprzedającego na przyjęciu zamówienia;

b) Strony mogą dostarczać ustalone zlecenia partiami. W takim wypadku Sprzedający zastrzega sobie prawo do zafakturowania częściowych dostaw. Jednocześnie Sprzedający zastrzega sobie prawo do dostarczenia i zafakturowania zamówienia w ilości przekraczającej lub mniejszej o 5%.

2. W przypadku zadziałania siły wyższej Sprzedający ma prawo do wstrzymania realizacji postanowień umowy lub całkowitego bądź częściowego rozwiązania umowy, przy czym Kupujący nie ma w związku z tym żadnego prawa do roszczenia odszkodowania.

3. Jeżeli Kupujący dopuszcza się zwłoki w zapłacie lub spełnieniem innego swojego zobowiązania wynikającego z umowy, Sprzedający może wyznaczyć Kupującemu odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Może również bądź bez wyznaczenia terminu dodatkowego, bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.

 Artykuł VI Czas dostawy

1. Czas dostawy liczony jest od dnia pisemnego potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia. Jeśli w tym czasie Kupujący nie przekaże wszystkich niezbędnych do wykonania umowy danych, czas dostawy zacznie upływać po przekazaniu tych danych.

2. Z wyjątkiem rażącej winy ze strony Sprzedającego przekroczenie terminu dostawy nie daje Kupującemu żadnego prawa do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy, ani do żądania naprawienia szkody czy też niewywiązania się z własnego zobowiązania, mogącego wynikać z zawartej ze Sprzedającym umowy. Przekroczenie terminu dostawy – niezależnie od przyczyn – nie daje Kupującemu prawa do zastępczego wykonania lub zlecenia wykonania zobowiązania Sprzedającego na jego koszt.

3. Towar uznaje się za dostarczony z chwilą jego przekazania przewoźnikowi, powiadamiając Kupującego o tym fakcie.

Artykuł VII Płatność

1. Płatności należy dokonywać w ciągu 1 miesiąca od daty wystawienia faktury, chyba, że Sprzedający poda Kupującemu inny termin płatności, bez dokonywania potrąceń ani innych rozliczeń.

2. Jeśli Kupujący nie dokona płatności w ustalonym terminie, Sprzedający ma prawo, bez konieczności informowania Kupującego o zaleganiu z płatnością, do naliczania odsetek ustawowych począwszy od dnia, w którym upłynął termin płatności.

3. Nie naruszając postanowień art. V ustęp 1 oraz art. VI ustęp 3 prawo własności do Towaru przechodzi na Kupującego pod warunkiem uiszczenia ceny wraz z dodatkowymi kosztami wskazanymi w niniejszych OWS, tym samym Sprzedający zastrzega na swoją rzecz własność Towaru do czasu zapłaty ceny i pozostałych opłat. Kupujący zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedającym, gdy ten będzie Towar odbierać od Kupującego- tj. w szczególności umożliwić Sprzedającemu bezzwłoczny odbiór Towaru. W razie opóźnienia Kupującego w zapłacie ceny, Sprzedający – wedle swego uznania- może bądź skorzystać z zastrzeżenia własności i żądać wydania rzeczy bądź żądać zapłaty ceny oraz pozostałych opłat/kosztów.

Artykuł VIII Reklamacje

Reklamacje dotyczące braków, nieprawidłowości w wykonaniu dostawy i widocznych wad Towaru Kupujący winien składać w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. W przypadku przekroczenia tego terminu każde ewentualne roszczenie względem Sprzedającego nie będzie uznawane.

Artykuł IX Gwarancja

1. Towar z ukrytymi wadami, w odniesieniu do którego Kupujący udowodni, że stanowią one bezpośrednie następstwo wykorzystania niewłaściwych materiałów lub błędnego wykonania, Sprzedający według własnego wyboru wymieni lub naprawi z uwzględnieniem ograniczeń, o których mowa w kolejnych ustępach.

2. Gwarancja, o której mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu ogranicza się do wymienionych tam wad, które stwierdzono w ciągu roku od dostawy w myśl art. VI, ustęp 3.

3. Reklamacje w oparciu o gwarancję należy przekazywać Sprzedającemu na piśmie niezwłocznie, jednak zawsze w ciągu 14 dni od momentu stwierdzenia wady, jak określono w ustępie 1 niniejszego artykułu. W przypadku przekroczenia tego terminu każde ewentualne zobowiązanie gwarancyjne Sprzedającego nie będzie uznawane.

4. Towar w odniesieniu do którego Kupujący powołał się na gwarancję należy w porozumieniu ze Sprzedającym przesłać do niego jako przedpłaconą przesyłkę. Jeśli Sprzedający w celu dopełnienia swoich zobowiązań gwarancyjnych dostarczy nowy towar, towar dostarczony jako pierwszy wadliwy przez Kupującego odpowiednio staje się własnością Sprzedającego.

5. Wady, będące skutkiem niewłaściwego transportu, magazynowania, montażu, użytkowania, błędnej konserwacji lub zmian wykonanych bez pisemnej zgody Sprzedającego nie podlegają gwarancji.

6. W przypadku korzystania z części zamiennych innych niż te, które dostarczył Sprzedający wszelkie roszczenia w odniesieniu do gwarancji nie będą uznawane.

7. Szczegółowe warunki, na jakich udzielona jest gwarancja, określone zostały w dokumencie „Gwarancja na okucia drzwiowe”. W razie wątpliwości co do stosowania postanowień niniejszych OWS oraz „Gwarancji na okucia drzwiowe”, wiążące są postanowienia „Gwarancji na okucia drzwiowe”, które mają pierwszeństwo przed niniejszymi OWS.

Artykuł X Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność Sprzedającego wynikająca z treści umowy ogranicza się do przestrzegania zobowiązań gwarancyjnych opisanych w artykule IX niniejszych warunków.

2. Z wyjątkiem rażącej winy ze strony Sprzedającego oraz z wyjątkiem postanowienia zawartego w ustępie 1 cała odpowiedzialność Sprzedającego, m.in. za szkodę dla Kupującego, inne szkody pośrednie, takie jak koszty montażu, transportu, dojazdu, szkody na osobach lub rzeczach, utrata środków pieniężnych lub innych dóbr ruchomych oraz szkoda będąca następstwem odpowiedzialności względem stron trzecich zostaje wykluczona.

3. W związku z tym Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za: naruszenia praw patentowych, licencji lub innych praw stron trzecich na skutek korzystania z danych przekazanych przez Kupującego lub w jego imieniu.

4. Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć odpowiednio zwolnienia z odpowiedzialności Sprzedającego w sprawie wszelkich roszczeń osób trzecich, gdy zgodnie z postanowieniami niniejszych OWS odpowiedzialność Sprzedającego za powstałą szkodę jest wyłączona, w szczególności w odniesieniu do roszczeń mogących wynikać z działania/ zaniechania Kupującego lub z naruszenia przez Kupującego praw, o których mowa w ust. 3.

5. Z chwilą wydania towaru nabywcy, kurierowi lub przewoźnikowi, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego. W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem nieprawidłowego użytkowania lub montażu towarów przez Kupującego lub osoby trzecie.

Artykuł XI Modele, narzędzia, stemple i matryce

Modele, narzędzia, stemple i matryce, które zostały wykonane specjalnie na potrzeby zamówienia pozostają własnością Sprzedającego, nawet jeśli Kupujący poniósł z tego tytułu koszty. Jeśli w okresie dwóch lat w odniesieniu do konkretnego zamówienia na konkretny Towar Sprzedający nie otrzymał ani nie przyjął dalszych zamówień, ma on prawo zniszczyć lub używać dla innych celów, z zastrzeżeniem poszanowania praw autorskich konkretne modele, narzędzia, stemple i matryce nie informując o tym Kupującego.

Artykuł XII Właściwe prawo i spory

1. W odniesieniu do wszystkich umów, co do których w całości lub częściowo zastosowanie mają niniejsze warunki, obowiązuje prawo polskie.

2. W odniesieniu do sporów, jakie mogą powstać w związku z umową, co do której w całości lub częściowo zastosowanie mają niniejsze warunki, które ze względu na swój rodzaj lub zgodnie z sumą stanowiącą przedmiot roszczenia wymagają rozstrzygnięcia przez sąd, do wydawania orzeczeń w ich sprawie upoważniony jest wyłącznie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi OWS oraz umową odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

Przyjęto:

19 lutego 2015r.